Konkurs Rzeźbiarski „Z NAFTĄ w tle…”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RZEŹBIARSKI

„Z NAFTĄ w tle…”

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice

Konkurs organizowany jest w ramach

Weekendu Naftowego 2012, imprezy promującej światowe początki przemysłu naftowego, który miał swoją kolebkę na Ziemi Gorlickiej, a w samych mieście Gorlice zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa konstrukcji Ignacego Łukasiewicza.

 Tegoroczny Weekend Naftowy odbywa się w 190 rocznicę urodzin i 130 rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza, nestora naftownictwa polskiego.

 

Regulamin

Przedmiotem konkursu jest wykonanie modelu pamiątkowego medalu, który będzie wręczany uczestnikom poszczególnych projektów tegorocznego jubileuszowego Weekendu Naftowego, który odbędzie się w dniach 11-13 maja 2012r. w Gorlicach.

Rewers medalu winien być związany z tematyką naftową oraz wprost lub poprzez skojarzenia z osobą i działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Awers medalu w dwóch wersjach:

a/ z napisem X BIEG NAFTOWY – GORLICE maj 2012

b/ z napisem ROLL and SKI – GORLICE maj 2012

Oprócz napisów,  na awersie powinna być zaprojektowana także treść wypełniająca tę stronę medalu, co pozostawia się inwencji projektanta.

Dopuszcza się dowolność kształtu medalu,  z tym jednak by jego wymiar minimalny wynosił  co najmniej 6.5cm, a maksymalny nie przekroczył 8cm.

Warunkiem koniecznym jest zaprojektowanie medalu w taki sposób by mógł być odlany bez  trudności technicznych z tymże związanych.

 

I. CEL KONKURSU

Jubileuszowa edycja Weekendu Naftowego i jego oprawa artystyczna!

Odlanie pamiątkowego medalu dla uczestników Weekendu Naftowego.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty (amatorzy i profesjonaliści)
 2. Każdy z autorów przesyła drogą pocztową lub przekazuje do biura organizatora nie więcej niż 1 pracę z tym, że awers medalu w dwóch wersjach. Model medalu może być przekazany oddzielnie dla każdej ze stron medalu. W projekcie należy uwzględnić miejsce na zawieszkę (otwór na wstążkę lub sznurek).
 3. Przekazane prace na konkurs muszą być autorstwa osób biorących udział w konkursie co uczestnicy potwierdzają udziałem w konkursie.
 4. Zgłoszone na konkurs prace muszą posiadać dodatkową kartę zgłoszenia:  imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres  e-mailowy ( w przypadku uczniów lub studentów nazwa szkoły lub uczelni), oświadczenie.
 5. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej paczce lub kopercie opatrzonej tytułem „konkursu rzeźbiarski” należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres:

  Stowarzyszenie „MARATON” Gorlice
  ul. Biecka 10
  38-300 Gorlicew nieprzekraczalnym terminie do 30 marca  2012r.
 6. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
  –  posiada pełnię praw autorskich do pracy zgłoszonej do konkursu,- udostępnia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych a par. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4  lutego 1994 r.( Dz. U. z dn. 23 lutego 1994r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania wykonania odlewu, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; ( opisana dyspozycja nie pozbawia autora prac do jej wykorzystania w jego własnych celach);–  wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych  i adresowych dla potrzeb działań organizatora związanych wyłącznie z ogłoszonym konkursem, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami.
 7. Podpisana karta zgłoszeniowa jest dowodem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 8. Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 9. Regulamin i kartę zgłoszenia można otrzymać:
  –  w biurze organizatora: Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice; ul. Biecka 10; 38-300 Gorlice;
  – pobrać ze strony internetowej www.weekendnaftowy.plwraz z regulaminem.

 

III.  ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace do wykorzystania w ramach Weekendu Naftowego. Decyzja i ustalenia Jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień.
  • I. Nagroda finansowa lub rzeczowa o wartości 600 zł
  • II. Nagroda finansowa lub rzeczowa o wartości 400 zł
  • III. Nagroda finansowa lub rzeczowa o wartości 300 zł

3 (trzy) wyróżnienia o wartości 100 zł- każde

Dodatkowo pośród wszystkich uczestników konkursu rozlosowane  zostaną pamiątkowe koszulki oraz upominki otrzymane od sponsorów Weekendu Naftowego.

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Laureaci oraz uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyróżnione nagrodami opisanymi w paragrafie III, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu, terminie i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej. W związku z tym prosimy o zamieszczenie na karcie zgłoszenia adresu poczty elektronicznej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie www.weekendnaftowy.pl
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia ostatecznego terminu zgłaszania prac o czym poinformują na stronie internetowej wwwweekendnaftowy.pl
 3. Przekazanie  nagród  zostanie uzgodnione indywidualnie z każdym z laureatów. Upominki i koszulki natomiast zostaną przesłane drogą pocztową.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku  wycofania się bądź nie uzyskania wsparcia od osób lub firm dotujących projekt. W przypadku odwołania konkursu  nadesłane prace na życzenia autorów prac zostaną im odesłane  drogą pocztową.

 

Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice